menu pagina

Commissie Gebruik Basiliek
Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Basiliek v.d.H.Willibrordus te Hulst

 1. Het gebruik der basiliek dient aangevraagd te worden bij het parochiebestuur 4 maanden voor de datum van het gewenste gebruik.
 2. De basiliek is niet beschikbaar op momenten dat er parochiële vieringen zijn voorzien, d.w.z..
  - Zondagochtend.
  - Woensdagavond ( 19.00 - 21.00 uur )
  - Eerste Vrijdag van elke maand ( 19.00 - 20.00 uur )
  - Zaterdagavond ( 18.00 - 20.15 uur )
  - De ochtenden en / of middagen van maandag t/m zaterdag dat er buitengewone parochiële vieringen zijn zoals huwelijken, huwelijksjubilea en uitvaarten.
 3. Het parochiebestuur behoudt het recht voor om veranderingen aan te brengen in tarieven en regelingen zoals omschreven . De opgestelde overeenkomst/bevestigingsbrief is eenmalig en dient telkenmale opnieuw te worden afgesloten tegen de dan geldende tarieven. En regelingen.
 4. Er worden 3 dagdelen onderscheiden :
  08.00 uur tot 13.00 uur
  13.00 uur tot 18.00 uur
  18.00 uur tot 24.00 uur
 5. De gebruiker aanvaardt het gebouw en levert dit weer op in de staat, waarin het zich bij de aanvang van de huur bevindt , indien extra schoonmaakkosten noodzakelijk zijn komen deze voor rekening van de huurder.
 6. Tijdens de periode van gebruik is de toezichthouder op gezag van het parochiebestuur belast met toezicht op het gebouw. Voor dit toezicht, alsmede voor alle voorbereidende werkzaamheden kan een extra uurvergoeding verschuldigd zijn e.e.a. afhankelijk van de duur der werkzaamheden.
 7. De huurder verklaart het gebouw uitsluitend te zullen gebruiken voor het in de overeenkomst genoemde evenement. Tevens vrijwaart de huurder het parochiebestuur voor de schade in welke vorm dan ook,die zij of derden mochten ondervinden als gevolg van het gebruik van de basiliek.
 8. Extra voorzieningen waaronder bloem- en/of groenversieringen , podium ,bijzondere verlichting, aparte geluidsinstallatie, eventuele schoonmaak van de basiliek,dienen de huurder zelf en waar nodig met tussenkomst van de dienstdoende toezichthouder te worden getroffen. Tevens wordt het eventueel laten (bij)stemmen van het orgel gezien als extra voorziening. Het parochiebestuur bemiddelt als enige bij het aanwijzen van een stemmer.
 9. De huurder verplicht zich ertoe geen overlast te veroorzaken voor parochiële vieringen,welke in de periode van de huur zijn voorzien. Onder overlast wordt verstaan:
  - Binnenkomende of vertrekkende koorleden, musici, technici.
  - Opstellen microfoons, uitrollen kabels.
  - Het eerder en/of langer dan strikt noodzakelijk opgesteld staan van een podium ( waarmee bedoeld wordt : afbreken van het podium op de dag der uitvoering !!!)
 10. Het is mogelijk dat gedurende, of kort voor de in deze overeenkomst vastgelegde ingebruikneming een buitengewone parochiële viering ( zie punt 2.) wordt gehouden. De huurder verplicht zich ertoe voor het ingaan van genoemde verhuurtermijn contact op te nemen met de toezichthouder teneinde overlast voor deze buitengewone vieringen,welke op het moment van het opstellen van deze overeenkomst niet konden worden voorzien,te voorkomen.
 11. Binnen twee weken na de genoemde uitvoering zal door het parochiebestuur een rekening worden verstuurd. De huurder verplicht zich om binnen 30 dagen na dagtekening van de rekening het verschuldigde bedrag te voldoen.
 12. Indien de bouw van een podium noodzakelijk is, zal dit uitsluitend worden toegestaan op een plaats die in overleg met het parochiebestuur is vastgesteld. Voorts zal het podium worden afgebroken en weggeruimd op de dag van en direct aansluitend op de uitvoering . Afwijking hiervan kan uitsluitend in overleg met het parochiebestuur, c.q. toezichthouder.
 13. Eventuele extra te houden ( onvoorziene) repetities buiten de dag van verhuur dienen tijdig aangemeld te worden en zullen apart in rekening worden gebracht.
 14. i.v.m.veiligheidsvoorschriften mogen de toegangsdeuren niet op slot zijn !!!
Tarieven (vrijblijvend) ter info »